Nos tournois

Date Catégorie Tournoi
1-3.5 WILSON WILSON
1-3.5 Circuit Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
9-10.5 WILSON WILSON
9-10.5 Circuit Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
23-24.5 Circuit Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
6-7.6 WILSON WILSON
6-7.6 Circuit Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
27-28.6 WILSON WILSON
27-28.6 Circuit Juniors Mc-Do Juniors Mc Do